Wyniki rekrutacji do klas pierwszych

Wyniki rekrutacji do klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 5 im. Romualda Traugutta

Najniższa liczba punktów uprawniająca do zakwalifikowania do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022 wynosi 175 pkt.

lista dzieci zakwalifikowanych

lista dzieci zakwalifikowanych przesuniętych do obwodu

Proszę o potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (termin do 13 maja). 

Kandydaci z obwodu, którzy złożyli zgłoszenie są przyjęci z urzędu i nie muszą potwierdzać woli.

Nie złożenie potwierdzenia przez rodziców/prawnych opiekunów jest jednoznaczne z rezygnacją z dalszego procesu postępowania rekrutacyjnego

Rodzice kandydatów przesuniętych do szkoły obwodowej (czyli niezakwalifikowanych  do szkoły pozaobwodowej) powinni potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły obwodowej, chyba, że planują uczestniczyć w rekrutacji uzupełniającej.