Regulamin

Regulamin Biblioteki SP5

 1. Ze zbiorów Biblioteki Szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i rodzice. Uczniowie na podstawie zapisu w dzienniku lekcyjnym. Rodzice na podstawie kart czytelniczych swoich dzieci.
 2. Ze zgromadzonych w Bibliotece zbiorów można korzystać:
  • wypożyczając do domu,
  • czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny).
 3. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres dwóch tygodni. W uzasadnionych przypadkach można uzyskać przesunięcie terminu zwrotu. Wykorzystane materiały powinny być jak najszybciej zwrócone do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.
 4. Dzieci z oddziałów przedszkolnych, oraz uczniowie klas 1 mogą korzystać z biblioteki pod opieką pełnoletnich opiekunów. Od II semestru uczniowie klas 1 mogą książki wypożyczać samodzielnie. Prawni opiekunowie dziecka są zobowiązani do podpisania oświadczenia na karcie czytelnika (zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu Biblioteki /…/ podpis).
 5. Uczeń przygotowujący się do konkursów, olimpiad ma prawo do wypożyczenia większej ilości książek jednorazowo.
 6. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi – bibliotekarzowi.
 7. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inne dokumenty ze zbiorów bibliotecznych, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela – bibliotekarza o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie pozycji zagubionej/ zniszczonej.*
 8. Wypożyczone książki i inne rodzaje dokumentów bibliotecznych uczeń ma obowiązek zwrócić do biblioteki przed końcem roku szkolnego. Uczeń może wypożyczyć książki na okres wakacji.
 9. Jeśli uczeń nie wywiąże się z podjętych zobowiązań, co jest równoznaczne z nieprzestrzeganiem regulaminu uczniowskiego może uzyskać od 5 do 30 pkt ujemnych ze sprawowania.
 10. W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z Biblioteką Szkolną i przedstawić w sekretariacie szkoły zaświadczenie (tzw. karta obiegowa) potwierdzające zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.

 

*  Ustawa z 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz 2203) – Art. 64. 1. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego publiczna szkoła podstawowa lub szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej może żądać od rodziców ucznia zwrotu kwoty nieprzekraczającej kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego. Kwota zwrotu stanowi dochód organu prowadzącego publiczną szkołę podstawową lub szkołę artystyczną realizującą kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.