Dostępność

Deklaracja dostępności Strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Romualda Traugutta w Poznaniu

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Romualda Traugutta w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Romualda Traugutta w Poznaniu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak znaczników alt do niektórych grafik

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Meller.
 • E-mail: katarzyna.meller@sp5poznan.pl
 • Telefon: 61 833-35-48

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. Romualda Traugutta w Poznaniu
 • Adres: ul. Traugutta 42, 61-514 Poznań
 • E-mail: katarzyna.meller@sp5poznan.pl
 • Telefon: 61 833-35-48

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do wejscia do budynku prowadzą schody, ale nie zostały zastosowane żadne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Budynek jest piętrowy, ale nie zastosowano żadnych rozwiązań architektonicznych umożliwiających osobom niepełnosprawnym wejście na wyższe kondygnacje. Przed budynkiem nie znajduje się parking dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem asystującym. W placówce nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, nie zostały równieżzastosowane żadne udogodnienia dla osób niewidomych i niesłyszących.