Plan pracy

PLAN PRACY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK 2018/2019

WPROWADZENIE

Świetlica szkolna wspomaga i uzupełnia pracę szkoły w zakresie opieki, oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych. W procesie uczestnictwa w zajęciach dziecko ma możliwość wykorzystania czasu wolnego, utrwalenia poprawnych nawyków w komunikowaniu się z ludźmi, form zachowania aprobowanych przez społeczeństwo. Świetlica szkolna jest miejscem, w którym uczeń może kształcić i rozwijać swoje zainteresowania.

CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

Program przeznaczony jest do pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy szkolnej, do realizacji na zajęciach świetlicowych w szkole podstawowej. Podstawowym założeniem programu jest rozwijanie zainteresowań, rozbudzanie chęci do działania w atmosferze swobody, gdzie nie ma systemu klasowo-lekcyjnego ani ocen.

CELE GŁÓWNE PROGRAMU

 1. Zaspokojenie potrzeb środowiska w zakresie zorganizowanej opieki dla dzieci.
 2. Przygotowanie dziecka do samodzielności.
 3. Pomoc w odkrywaniu własnych możliwości, predyspozycji, talentów oraz ich twórczego wykorzystywania.
 4. Propagowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych.
 5. Wpajanie szacunku dla tradycji, historii narodowej oraz symboli narodowych.
 6. Uczenie właściwych, bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach.
 7. Właściwe i bezpieczne korzystanie z dóbr przyrody.

CELE SZCZEGÓŁOWE

 1. Zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej.
 2. Kształtowanie właściwej postawy etyczno-moralnej, wyrabianie osobowościowych cech charakteru takich jak: pracowitość, uczciwość, zdyscyplinowanie.
 3. Wdrażanie dzieci do samodzielnej pracy umysłowej.
 4. Organizowanie zespołowej nauki.
 5. Utrwalanie wiadomości szkolnych.
 6. Udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
 7. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań intelektualnych, artystycznych i technicznych dzieci.
 8. Przygotowanie do właściwego spędzania czasu wolnego.
 9. Wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy oraz pobytu na wolnym powietrzu.
 10. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w domu, szkole i w swoim środowisku.
 11. Dbałość o dobre imię i honor szkoły.
 12. Budzenie szacunku dla tradycji i symboli narodowych.
 13. Budzenie szacunku dla dobra wspólnego, poszanowanie cudzej własności i pracy.
 14. Kształcenie umiejętności właściwego i bezpiecznego korzystania z dóbr przyrody, wyrabianie odpowiedzialności za jej stan.

WRZESIEŃ

Zapoznanie z regulaminem świetlicy. Powitanie w świetlicy dzieci z klasy pierwszej. Rozmowy z dziećmi na temat minionych wakacji. Zwrócenie uwagi na poprawność wypowiedzi.

Stworzenie mini galerii, dekorowanie Sali.

„Złota Polska Jesień”.

Zmiany zachodzące w przyrodzie. Nadchodzi jesień: barwy jesieni, dary jesieni: owoce, warzywa. Rozpoznawanie podstawowych gatunków drzew po kształcie liści, owoców. Głośne czytanie wierszy i opowiadań o tematyce jesiennej.

Prace plastyczno-techniczne z wykorzystaniem darów natury.

Wystawa prac „Wakacyjne wspomnienia”

Zapoznanie dzieci z ogólnymi przepisami ruchu drogowego. Pogadanka- „Bezpieczna droga do i ze szkoły”. Zapoznanie ze znakami drogowymi w pobliżu szkoły.

Wspólne tworzenie regulaminu świetlicy

Uczeń zna regulamin świetlicy, symptomy jesieni, przepisy ruchu drogowego, podstawowe znaki.

Europejski tydzień sportu zawody klas I-III.

PAŹDZIERNIK

Kultura życia codziennego. Kształtowanie wzorowych nawyków. Zapoznanie z zasadami savoir-vivre. Pogadanka na temat magicznych słów: proszę, przepraszam, dziękuję; kulturalnego zachowania podczas posiłku oraz wzajemnej życzliwości. Scenki: Jak zachować się w kłopotliwej sytuacji? Refleksje dzieci na temat manier. Nakrywanie do stołu. Wycinanie serwetek , sztućce i talerzy z papieru. Gry i zabawy na boisku szkolnym.

„Eksperymenty” – świetlica dla szkoły.

Pogadanka na temat pracy nauczyciela. Składanie życzeń. Uczeń szanuje pracę nauczyciela

Zasady zdrowego i racjonalnego odżywiania się. Kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych.

„Piramida żywienia”

W zdrowym ciele zdrowy duch.Zwrócenie uwagi na nasze zdrowie, (dbałość o kondycję fizyczną), na nasz tryb życia i sposób odżywiania się. Zachęcanie do spożywania warzyw i owoców. Dyskusja na temat zdrowego stylu życia. „Jestem tym co jem ?” – plakat z wycinanek z gazet (kolaż). Krzyżówki. Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu: zbijak, wyścigi, skoki w dal, skoki na skakance na czas.

DYNIOWE ŚWIĘTO – prace plastyczne, zabawa.

LISTOPAD

Dzień Zaduszny. Czas pamięci i zadumy nad tymi, co odeszli. Poznanie symboliki święta oraz znaczenie. Wykonywanie elementów dekoracyjnych: lampiony. Wdrażanie do czczenia pamięci o zmarłych oraz odpowiednie zachowanie na cmentarzu.

Malowanie pastelami martwej natury. Czytanie wierszy o tematyce święta zmarłych. Poznawanie obrzędów innych kultur, przygotowanie masek i strojów. Zabawy orientacyjno porządkowe na dworze.

Zapoznanie uczniów z legendami o początkach Państwa Polskiego. Przypomnienie nazw symboli narodowych. Uczeń zna legendy o początkach Państwa Polskiego. Uczeń potrafi rozpoznawać symbole narodowe. Odwiedzamy bibliotekę w poszukiwaniu wiedzy o naszym kraju.

W świecie zwierząt. Poznajemy zwierzęta przyjazne człowiekowi i te, które mogą być jego zagrożeniem. Pogłębiamy wiedzę o gatunki niezwykle rzadkie i zagrożone wyginięciem.

Współpraca ze schroniskiem Przyborówku

Andrzejkowe zwyczaje. Bawimy się przy muzyce. Integracja dzieci

GRUDZIEŃ

Zima tuż, tuż. Doskonalenie manualnych i plastycznych zdolności. Wykonywanie pocztówek świątecznych. Malowanie pejzaży zimowych. Wykonywanie bałwana z masy solnej oraz dekoracji: np. gwiazdki. Zabawy na świeżym powietrzu. Hartowanie ciała. Rozmowa na temat zimowego ubioru i dbania o zdrowie. „Jakie znamy sporty zimowe”? Wykonanie plakatu- praca w grupie. Odrabianie lekcji ,gry i zabawy stolikowe.

Zwyczaje obchodów dnia św. Mikołaja w różnych krajach. Wykonanie portretów św. Mikołaja. Czytanie wierszy o tematyce świątecznej oraz zimowej.

Tradycje związane z Bożym Narodzeniem – wypowiedzi dzieci.

Ubieranie choinki, dekoracja świetlicy. Kształtowanie umiejętności przygotowania i uczestniczenia w wieczerzy wigilijnej. Słuchanie i śpiewanie kolęd i pastorałek.

Uczeń zna właściwe wzorce zachowań podczas uroczystości rodzinnych.

Przygotowanie upominków dla podopiecznych PCK.

Kiermasz świąteczny – świetlica dla szkoły.

STYCZEŃ

Witamy Nowy Rok. Karnawał

Maski karnawałowe, czapeczki ozdobne, kotyliony.

Turniej warcabowy – świetlica dla szkoły.

DZIEŃ BABCI I DZIADKA `

Wypowiedzi dzieci o swoich babciach i dziadkach. Redagowanie i pisanie życzeń. Rozmawiamy o naszych uczuciach do babci i dziadka. Rysujemy portret najbliższych.  Wyszukiwanie wierszy i opowiadań związanych z tematem. Uczeń wie, w jaki sposób można okazać drugiej osobie, że się ją kocha.

Przypomnienie zasad bezpieczeństwa przed feriami.

Książka na ferie.

Pierwsza pomoc – świetlica dla szkoły

LUTY

„Pasowanie na Świetliczka”. Test: przechodzenie przez próby: np. próba uśmiechu, próba smerfa łasucha, próba Pinokia itd. Pomysły na własny okrzyk np.: „ Hej ho, hej ho, do świetlicy by się szło…” – pomysły dzieci.

Walentynki. Uczymy się wyrażać różne uczucia – zajęcia integracyjne. Redagowanie życzeń walentynkowych, Okazjonalne wróżby.

Wykonanie ozdobnych kartek i drobnych upominków.

Zimowe szaleństwo, poznajemy sporty typowo zimowe, sanki, narty, łyżwy, narty.

Bijemy świetlicowe rekordy – ustalanie rekordów np. na największą budowlę z klocków drewnianych, kart itp.

Rozpoznawanie przyczyn złości. Uczymy się opanowywać złość i agresję.

Rozmawiamy na temat wyrażania uczuć. Formy pracy: zabawa, pogadanka, giełda pomysłów.

Dzieci odpowiadają na pytanie:, „Co to jest agresja?”

Malowanie pastelami mimiki twarzy oznaczające nasz stan uczuć i omawianie ich. Ćwiczenie

przezwyciężania konfliktów. Odrabianie prac domowych. Gry i zabawy stolikowe.

 

MARZEC

Dzień kobiet.

Zabawy integracyjne – mówimy o uczuciach do mam, babć, koleżanek, uczymy się słuchać innych. Wiosenne zabawy na boisku szkolnym. Uczeń wie jak, w kulturalny sposób poinformować drugą osobę o swoich uczuciach.

„Kwiaty dla pań” -wycinanka witrażowa. Wykonanie biżuterii z masy solnej Gry i zabawy ruchowe na powietrzu. Odrabianie prac domowych. Rebusy, labirynty i łamigłówki.

POWITANIE WIOSNY.

Obrzędy i zwyczaje związane z powitaniem wiosny – pogadanka. Wykonanie gaiku. Pożegnanie Marzanny. Szukanie oznak wiosny. Wykonanie kwiatów wiosennych.

Rozwijanie sprawności manualnych.

KWIECIEŃ

W ZGODZIE Z NATURĄ

Zagrożenia środowiska i sposoby ich pokonywania. Recykling i sposoby segregowania odpadów. Wyrabianie nawyków dbania o naturalne środowisko; poznanie sposobów dbania o środowisko; uświadomienie roli człowieka w środowisku; poznanie roślin i zwierząt chronionych; poznanie pojęć – ekologia i recykling.

Zabawy na boisku.

ŚWIĘTA WIELKANOCNE

Świąteczne zwyczaje i tradycje naszych domów. Ozdoby i dekoracje świąteczne. Na wielkanocnym stole. Quizy i zagadki wiosenno-wielkanocne. Wyjaśnienie znaczenia symboli wielkanocnych. Wypowiedzi o przebiegu świąt we własnym domu.  Zwyczaje ludowe w naszym regionie. Malowanie pisanek i zajączków. – Wykonanie palm z kolorowej bibuły.

Przygotowanie życzeń świątecznych dla podopiecznych PCK.

Książka moim przyjacielem.

Poezja i proza – znane wiersze i utwory dla dzieci. Prasa dziecięca. Zakładka do książki. Encyklopedie, słowniki, atlasy. Moja ulubiona książka. Poznanie autorów piszących dla dzieci i utworów literatury dziecięcej. Wdrażanie do czytelnictwa lektur i czasopism dziecięcych. Budzenie zainteresowań książką i prasą. Rozwijanie wyobraźni.

Konkurs recytatorski – Tuwim, Brzechwa – świetlica dla szkoły.

MAJ

Upowszechnienie wiedzy na temat świąt obchodzonych w maju: Święto Pracy, Dzień Flagi RP, Święto Konstytucji 3 Maja, Dzień Zwycięstwa. Rozważania na temat ich genezy i rangi obchodów. Barwy majowe: chorągiewki, biało-czerwone kwiaty z bibuły. Podkreślenie kolorystyki narodowej. Wykonanie gazetki. Słuchanie pieśni i melodii żołnierskich.

Zabawy ruchowe.

MOJA RODZINA I JA

Uroczystości i święta rodzinne. Portret mojej mamy. Kształtowanie poczucia własnej wartości. Rozpoznawanie i nazywanie uczuć. Budzenie szacunku do rodziców i członków rodziny. Podkreślenie roli matki w rodzinie.

Czytanie opowiadań i wierszy związanych z Dniem Matki – doskonalenie czytania ze zrozumieniem. Rozmowa: „Jaka jest nasza mama?”- charakterystyka mamy. Układanie wierszy o mamie. Laurka dla mojej mamy – praca samodzielna. Kwiaty dla mamy: technika orgiami. Korona dla super mamy z papieru – sztuka orgiami. Gry i zabawy na boisku sportowym. Zabawy z elementem biegu – „Dogoń piłkę”.

 CZERWIEC

Dzień dziecka. Jak obchodzi się Dzień Dziecka w różnych krajach – swobodne wypowiedzi dzieci. Uczeń wie jak zachować się podczas rywalizacji sportowej. Uczeń wie jak obchodzony jest Dzień Dziecka w różnych krajach. Mecz piłki nożnej, rzut do celu – konkurencje dostosowane do warunków i wieku dzieci.

Wypoczynek na wesoło i bezpiecznie, zachowanie w sytuacjach zagrożenia, przypominamy sobie podstawowe znaki drogowe i zasady poruszania się na drodze. Ważne telefony alarmowe. Wykonanie plakatu  „Bezpieczne wakacje”

Zabawy związane z bezpieczeństwem na drodze” sygnalizacja świetlna”, „ Telefon” – zabawa z podziałem na grupy