Nabór 2021 – KLASA I

Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy składać:

1.Poprzez system elektroniczny NABÓR :

2.Poprzez wypełnienie papierowego wniosku odręcznie i po podpisaniu złożenie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rekrutacyjnych w szkole podstawowej pierwszego wyboru.

W związku z obowiązującymi w szkole procedurami bezpieczeństwa w trakcie epidemii Covid-19 nie ma możliwości wejścia na teren budynku. Wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami w „koszulce” lub kopercie, należy włożyć do skrzynki na listy znajdującej się przy bramie. Dokumenty zostaną sprawdzone przez Komisję i jeżeli będą zauważone braki formalne otrzymacie Państwo informację zwrotną.

Dokumenty w formie papierowej są również do pobrania przy wejściu do szkoły.

Informacje podstawowe

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci:

  • 7-letnie (rocznik 2014), realizujące obowiązek szkolny,
  • 6-letnie (rocznik 2015), zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Do szkoły obwodowej z urzędu, tzn. bez rekrutacji przyjmowane są dzieci:

  • zamieszkałe w obwodzie szkoły 

Dla uczniów z obwodu szkoły do wypełnienia jest Zgłoszenie do szkoły podstawowej obwodowej. Zgłoszenie (pobierz)
Dla uczniów spoza obwodu do wypełnienia jest Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej + załącznik do wniosku. Jeżeli na któreś z kryteriów odpowiadają Państwo TAK to wówczas należy jeszcze wypełnić i odesłać odpowiednie oświadczenia. Wniosek (pobierz)

 

W rekrutacji do klas pierwszych ogólnodostępnych szkół podstawowych innych, niż obwodowe brane będą pod uwagę kryteria uchwalone przez Radę Miasta Poznania (uchwała nr V/52/VIII/2019 z dnia 8 stycznia 2019 r)

Do pobrania:

Kryteria uchwalone przez Radę Miasta Poznania

l.p kryterium Liczba punktów
1. zamieszkanie kandydata na terenie gminy Poznań 65 pkt
2. uczęszczanie przez kandydata, w roku szkolnym poprzedzającym rok rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej, do przedszkola w danym zespole szkół – kryterium stosuje się również w odniesieniu do kandydatów uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Poznań mających siedzibę w budynku, w którym mieści się dana szkoła podstawowa oraz do oddziałów przedszkolnych w danej szkole podstawowej 50 pkt
3. rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do danej szkoły lub zespołu szkół, w którego skład wchodzi dana szkoła podstawowa  30 pkt
4. oboje rodziców/opiekunów prawnych rozliczyło podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w gminie Poznań – kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko 80 pkt
5. wielodzietność rodziny kandydata 10 pkt
6. wskazanie przez kandydata klasy integracyjnej 5 pkt

Terminy

l.p rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie zgłoszenia o przyjęcie do szkoły obwodowej  od 12 kwietnia do 30 kwietnia
 
2. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 12 kwietnia do 30 kwietnia od 14 czerwca do 15 czerwca
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 11 maja
godz. 12:00
21 czerwca
godzina 12.00
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 11 maja do 13 maja od 22 czerwca do 23 czerwca
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 17 maja
godzina 12.00
25 czerwca
godzina 12.00