Rekrutacja do klas pierwszych- uzupełniająca

W rekrutacji uzupełniającej do klas pierwszych ogólnodostępnych szkół podstawowych innych, niż obwodowe brane będą pod uwagę kryteria uchwalone przez Radę Miasta Poznania (uchwała nr V/52/VIII/2019 z dnia 8 stycznia 2019 r)

Kryteria uchwalone przez Radę Miasta Poznania

l.p kryterium Liczba punktów
1. zamieszkanie kandydata na terenie gminy Poznań 65 pkt
2. uczęszczanie przez kandydata, w roku szkolnym poprzedzającym rok rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej, do przedszkola w danym zespole szkół – kryterium stosuje się również w odniesieniu do kandydatów uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Poznań mających siedzibę w budynku, w którym mieści się dana szkoła podstawowa oraz do oddziałów przedszkolnych w danej szkole podstawowej 50 pkt
3. rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do danej szkoły lub zespołu szkół, w którego skład wchodzi dana szkoła podstawowa  30 pkt
4. oboje rodziców/opiekunów prawnych rozliczyło podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w gminie Poznań – kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko 80 pkt
5. wielodzietność rodziny kandydata 10 pkt
6. wskazanie przez kandydata klasy integracyjnej 5 pkt

Terminy

l.p rodzaj czynności Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Proszę o odesłanie wypełnionego wniosku wraz z oświadczeniami na na e-maila: sp5@po.home.pl lub wrzucenie wypełnionych dokumentów do skrzynki na listy przy bramie szkoły

od 1 do 3 lipca
2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 6 lipca
godzina 12.00
3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 6 do  8 lipca
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 9 lipca
godzina 12.00