Lista dzieci przyjętych do oddziałów przedszkolnych

Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 5 w roku szkolnym 2020/2021.

Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do oddziałów przedszkolnych

Procedura odwoławcza

  • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych rodzic/opiekun prawny może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
  • W terminie do 5 dni od dnia złożenia przez rodzica/prawnego opiekuna wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.
  • Rodzic/opiekun prawny kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
  • Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznego przedszkola/szkoły podstawowej, służy skarga do sądu administracyjnego.