Nabór 2020

Szczegóły dotyczące NABORU na rok szkolny 2020/2021 dostępne na stronie https://nabor.pcss.pl/poznan/

TERMINY PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO i UZUPEŁNIAJĄCEGO 

l.p rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu /oddziale przedszkolnym w danej szkole na rok szkolny 2020/2021. od 3 marca
do 9 marca
 
2. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 10 marca
do 24 marca
od 22 czerwca
do 25 czerwca
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
9 kwietnia
godzina 12.00
3 lipca
godzina 12.00
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 9 kwietnia
do 16 kwietnia
od 3 lipca
do 7 lipca
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 20 kwietnia
godzina 12.00
9 lipca
godzina 12.00

KRYTERIA REKRUTACJI

KRYTERIA USTAWOWE, BRANE POD UWAGĘ PRZY PIERWSZY ETAPIE REKRUTACJI 

 1. Wielodzietność rodziny kandydata – 260 pkt oświadczenie
 2. Niepełnosprawność kandydata – 260 pkt
 3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 260 pkt
 4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 260 pkt
 5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 260 pkt
 6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 260 pkt oświadczenie
 7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą – 260 pkt

Kryteria potwierdzone oświadczeniem rodziców/opiekunów prawnych.

KRYTERIA SAMORZĄDOWE, BRANE POD UWAGĘ PRZY DRUGIM ETAPIE REKRUTACJI

 1. Oboje rodzice/opiekunowie prawni pozostają w zatrudnieniu w ramach pracowniczego stosunku pracy, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą – 30 pkt;
 2. Rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do danego przedszkola lub zespołu szkół, w którego skład wchodzi dane przedszkole – 60 pkt;
 3. Wprowadza się preferencje za wybór przedszkola:
  1. za I preferencję – 50 pkt,
  2. za II preferencję – 30 pkt,
  3. za III preferencję – 20 pkt,
  4. za IV preferencję – 10 pkt,
  5. za V preferencję – 1 pkt;
 4. Wniosek dotyczy rodzeństwa jednocześnie ubiegającego się o przyjęcie do tej samej placówki – 15 pkt;
 5. Oboje rodzice/opiekunowie prawni kandydata rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w gminie Poznań – 30 pkt;
 6. Wykonanie u dziecka obowiązkowych szczepień zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych – 60 punktów, kryterium spełniają także dzieci, które z przyczyn medycznych nie podlegają Programowi Szczepień Ochronnych.

Ustala się, że wniosek o przyjęcie dziecka może być złożony do nie więcej niż 5 wybranych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Ustala się następujące dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów samorządowych

Lp.

Kryterium samorządowe

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium:

kryterium 1.

oboje rodzice/opiekunowie prawni pozostają w zatrudnieniu w ramach pracowniczego stosunku pracy, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą

zaświadczenia z zakładu pracy, ze szkoły, uczelni wyższej, z urzędu miasta/gminy lub z CEIDG

kryterium 5.

oboje rodzice/opiekunowie prawni kandydata rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w gminie Poznań

kserokopia pierwszej strony zeznania podatkowego, w przypadku zeznania elektronicznego wraz z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru ze zgodnym numerem referencyjnym (UPO)

kryterium 6.

wykonanie u dziecka obowiązkowych szczepień zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych, kryterium spełniają także dzieci, które z przyczyn medycznych nie podlegają Programowi Szczepień Ochronnych

oświadczenie rodzica

 
DOKUMENTY DO POBRANIA

Informator dla Rodziców

Formularz wniosku do przedszkola 

Załącznik nr 1 – wielodzietność

Załącznik nr 2 – samotny

Załącznik nr 3 – szczepienia