Dyżur wakacyjny

W okresie wakacyjnym oddziały przedszkolne będą czynne w sierpniu

I. Zasady ogólne

1. Z opieki podczas przerwy w przedszkolu w okresie lipiec-sierpień 2023 mogą skorzystać wyłącznie dzieci uczęszczające w roku szkolnym 2022/2023 do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań.
2. Zapisy na okres przerwy wakacyjnej odbywają się bezpośrednio w placówkach przedszkolnych. W bieżącym roku zapisy na przerwę wakacyjna nie będą prowadzone poprzez elektroniczny system NABÓR.
3. We wszystkich przedszkolach/oddziałach przedszkolnych obowiązują te same zasady, terminy i kryteria zapisów.
4. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci uczęszczające do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego, a następnie dzieci z innych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.
5. Zapisy prowadzone są do poszczególnych placówek na miesiąc lipiec lub sierpień.
6. Rodzic ma prawo zapisać dziecko do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zarówno w lipcu, jak i sierpniu.

II. Wypełnianie wniosku

1. Druk wniosku można otrzymać w sekretariacie placówki.
2. Rodzice/prawni opiekunowie:

  • pobierają wniosek w przedszkolu/szkole,
  • wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkole, do którego zapisują dziecko na okres przerwy lipiec-sierpień.

III. Przyjęcie dziecka w okresie lipiec-sierpień 2023

1. W przypadku większej liczby zgłoszeń, niż dostępna liczb miejsc w okresie lipiec – sierpień 2023 stosuje się następujące kryteria i punkty:
a) w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci uczęszczające w roku szkolnym 2022/2023 do tego przedszkola/ oddziału przedszkolnego (100 punktów),
b) dzieci z przedszkoli tzw. “zastępujących” – 80 pkt,
c) oboje rodzice/opiekunowie prawni pozostają w zatrudnieniu w ramach pracowniczego stosunku pracy, wykonują pracę na podstawie umowy cywilno- prawnej, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą (kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko (25 punktów),
d) dziecko pochodzi z rodziny wielodzietnej (20 punktów).

2.Informacja o zakwalifikowaniu dziecka dostępna będzie w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane.

3. Warunkiem przyjęcia dziecka podczas przerwy wakacyjnej jest terminowe podpisanie przez rodziców/opiekunów prawnych potwierdzenia woli przyjęcia do placówki, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

4. Brak podpisania woli przyjęcia oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, organizującym opiekę w okresie przerwy wakacyjnej.

5. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte do wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych, mogą zgłosić się do innej placówki, która dysponuje wolnymi miejscami.

6. Wykaz wolnych miejsc zostanie opublikowany w elektronicznym systemie NABÓR.

IV. Przyjęcie dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, które uczęszczają do oddziałów integracyjnych lub specjalnych w przedszkolach ogólnodostępnych.

Rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które w roku szkolnym 2022/2023 uczęszczają do oddziału integracyjnego lub specjalnego zorganizowanego w przedszkolu ogólnodostępnym składają wniosek o przyjęcie dziecka bezpośrednio w przedszkolu, w którym bieżącym roku szkolnym funkcjonują oddziały integracyjne i/lub specjalne.

V. Dokumenty

Do wniosków rodzice/opiekunowie prawni dołączają dokumenty:
a) zaświadczenie o zatrudnieniu (wydane nie wcześniej niż z datą 20 kwietnia 2023 r.),
b) oświadczenie o wielodzietności rodziny,
c) w przypadku dzieci ubiegających się o przyjęcie do oddziałów integracyjnych lub specjalnych kopię orzeczenia (ważnego na rok szkolny 2022/2023).

terminy zapisow na przerwe wakacyjna

Przerwa wakacyjna- wykaz placówek