NABÓR 2023 – PRZEDSZKOLE

Szczegóły dotyczące naboru na rok szkolny 2023-2024 dostępne na stronie: https://sp5poznan.pl/nabor-2023/

TERMINY REKRUTACJI

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA
odbędzie się w dniach od 14 do 27 marca 2023r

Terminy+przeprowadzania+postępowania+rekrutacyjnego+-+przedszkola+oraz+oddziały+przedszkolne+w+szkołach+podstawowych

 

KRYTERIA REKRUTACJI

KRYTERIA USTAWOWE, BRANE POD UWAGĘ PRZY PIERWSZY ETAPIE REKRUTACJI 

 1. Wielodzietność rodziny kandydata oświadczenie
 2. Niepełnosprawność kandydata 
 3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 
 4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 
 5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 
 6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie oświadczenie
 7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą 

Kryteria potwierdzone oświadczeniem rodziców/opiekunów prawnych.

KRYTERIA SAMORZĄDOWE, BRANE POD UWAGĘ PRZY DRUGIM ETAPIE REKRUTACJI

 1. Oboje rodzice/opiekunowie prawni pozostają w zatrudnieniu w ramach pracowniczego stosunku pracy, wykonują pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą – kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko –10 pkt;
 2. Rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do danego przedszkola lub zespołu szkół, w którego skład wchodzi dane przedszkole – 12 pkt;
 3. Wprowadza się preferencje za wybór przedszkola:
  1. za I preferencję – 5 pkt,
  2. za II preferencję – 4 pkt,
  3. za III preferencję – 3 pkt,
  4. za IV preferencję – 2 pkt,
  5. za V preferencję – 1 pkt;
 4. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w gminie Poznań:
  – jeden z rodziców/opiekunów prawnych – 8 pkt;
  – oboje rodzice/opiekunowie prawni – 16 pkt;
  – rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko – 16 pkt.
 5. Wykonanie u dziecka obowiązkowych szczepień zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych – 5 punktów, kryterium spełniają także dzieci, które z przyczyn medycznych nie podlegają Programowi Szczepień Ochronnych.

Ustala się, że wniosek o przyjęcie dziecka może być złożony do nie więcej niż 5 wybranych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Ustala się następujące dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów samorządowych.

Rodzice/prawni opiekunowie spełniający kryteria zobowiązani są dołączyć do wniosku stosowne dokumenty wskazane przy każdym z kryteriów. Brak dokumentów – załączników do wybranego kryterium – eliminuje przyznanie punktów przez komisję rekrutacyjną.

Lp. Kryterium samorządowe Dokument potwierdzający spełnianie kryterium:
kryterium 1. oboje rodzice/opiekunowie prawni pozostają w zatrudnieniu w ramach pracowniczego stosunku pracy, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą zaświadczenia z zakładu pracy, ze szkoły, uczelni wyższej, z urzędu miasta/gminy lub z CEIDG
kryterium 4. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w gminie Poznań:
– jeden z rodziców/opiekunów prawnych;
– oboje rodzice/opiekunowie prawni;
– rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko
kserokopia pierwszej strony zeznania podatkowego, w przypadku zeznania elektronicznego wraz z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru ze zgodnym numerem referencyjnym (UPO) lub wygenerowane z systemu OK Poznań potwierdzenie aktywnego użytkowania programu OK Poznań z widocznym imieniem, nazwiskiem oraz datą potwierdzającą aktywny status użytkownika
kryterium 5. wykonanie u dziecka obowiązkowych szczepień zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych, kryterium spełniają także dzieci, które z przyczyn medycznych nie podlegają Programowi Szczepień Ochronnych oświadczenie

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów i ich rodziców/opiekunów prawnych w procesie rekrutacji