Szanowni Państwo,

zapraszamy Państwa na spotkanie online organizowane przez Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży. Motywem przewodnim spotkania będzie “Jak rozmawiać z dzieckiem o wyborze szkoły i zawodu?”

Spotkanie odbędzie się w sobotę 16 października o godz. 10.00-12.00

Wydarzenie będzie podzielone na dwie części:

1) 10.00-11.00 “Jak rozmawiać z dzieckiem, aby wesprzeć je w jego własnych wyborach edukacyjno-zawodowych” – na spotkaniu będą poruszane takie kwestie jak dobrze, bezpiecznie i bez presji komunikować się z własnym dzieckiem.

2) 11.00-12.00 “O czym rozmawiać z uczniem, aby przygotować go do wyboru szkoły ponadpodstawowej i zawodu” tutaj będą podawane informacje gdzie i jak szukać informacji, co jest ważne, by uczeń wiedział przed rekrutacją, pojawią się także przydatne linki.

Spotkanie kierowane jest szczególnie do rodziców klas VIII!

 

____________________________________________________________________________________________________________
INFORMACJE OD ORGANIZATORÓW

link do wydarzenia:

https://cdzdm.clickmeeting.com/jak-rozmawiac-z-dzieckiem-o-wyborze-szkoly-i-zawodu-?_ga=2.125510860.710509172.1632743783-1666895340.1632133414

w razie problemów technicznych prosimy dzwonić: 61 855 76 04,  61 851 97 84

zaprasza na wydarzenie online, które odbędzie się
16 października 2021 r. w godz. 10:00 – 12:00 w ramach Drzwi Otwartych Centrum:


JAK ROZMAWIAĆ Z DZIECKIEM O WYBORZE SZKOŁY I ZAWODU?

Wydarzenie będzie podzielone na dwie części:

  • I część – 10:00-11:00 – „Jak rozmawiać z dzieckiem, aby wesprzeć je w jego własnych wyborach edukacyjno-zawodowych” – czyli o dobrej, bezpiecznej i pozbawionej presji komunikacji z własnym dzieckiem.

Spotkanie adresowane jest do rodziców, doradców zawodowych, nauczycieli ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz osób zainteresowanych opisywanym tematem.

  • II część – 11:00-12:00 – „O czym rozmawiać z uczniem, aby przygotować go do wyboru szkoły ponadpodstawowej i zawodu” – czyli gdzie i jak szukać informacji, co jest ważne, by uczeń wiedział przed rekrutacją, klika słów o samej rekrutacji, przydatne linki.

Spotkanie adresowane jest do rodziców, doradców zawodowych, nauczycieli ze szkół podstawowych (szczególnie klas VIII) oraz osób zainteresowanych opisywanym tematem.

Spotkanie odbędzie się na platformie ClickMeeting. Po kliknięciu linku niczego nie instalujemy, nie pobieramy, wystarczy wpisać imię oraz e-mail w odpowiednie miejsca.

Do połączenia rekomendujemy przeglądarkę Chrome, inne przeglądarki mogą nie być tak stabilne (jeśli nie będzie widać obrazu, słychać dźwięku – jest to prawdopodobnie wina przeglądarki, proszę wtedy wejść koniecznie w link z Chrome).

Mikrofon i kamera nie są wymagane. Do dyskusji, zadawania pytań będzie dostępny dla wszystkich uczestników czat. Można połączyć się z telefonu lub tabletu, jednak wówczas będą mocno ograniczone możliwości brania udziału w czacie.

Po części wykładowej będzie można doradcom zawodowym zadać pytania na czacie. Jeśli będą mieli Państwo wątpliwości dotyczące indywidualnych sytuacji, w godz. 12:00 – 13:00 doradcy będą dodatkowo pełnić dyżur telefoniczny (61 855 76 04,  61 851 97 84).

Przed wzięciem udziału w wydarzeniu prosimy o zapoznanie się z INFORMACJĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH zamieszczoną poniżej.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy:

Kto jest administratorem danych osobowych? Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dzieci, jest Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu z siedzibą przy ulicy Działyńskich 4/5, 61-727 Poznań.
Z kim można się kontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych? We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych.

Kontakt: iod2_oswiata@um.poznan.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane dane osobowe?

 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), w związku z przepisami m.in. ustawy o samorządzie gminnym oraz statutu placówki, jakim jest organizacja spotkania online „Jak rozmawiać z dzieckiem o wyborze szkoły i zawodu?”

Przez jaki okres będą przechowywane dane osobowe? Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
Komu mogą być przekazywane dane osobowe? Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi współpracuje Administrator, tj. dostawcom systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.
Jakie prawa przysługują w związku z ochroną danych osobowych? Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

·      dostępu do treści danych osobowych;

·      żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe;

·      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane;

·      żądania usunięcia danych osobowych:

   – gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

   – gdy dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

– po wniesieniu sprzeciwu, jeśli nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy  przetwarzania;

·      żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

–  osoby te kwestionują prawidłowość danych,

–  przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,

– Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

– osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów Administratora nad podstawę takiego sprzeciwu.

 

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy dane osobowe są przekazywane poza EOG? Administrator nie przesyła danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
Czy dane osobowe wykorzystuje się do profilowania? Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
Czy podawanie danych osobowych jest konieczne? Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania zgłoszenia i wzięcia udziału w spotkaniu online.