Wyniki rekrutacji do klas pierwszych

Wyniki rekrutacji do klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 5 im. Romualda Traugutta

Najniższa liczba punktów uprawniająca do zakwalifikowania do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021 wynosi 95 pkt.

lista dzieci zakwalifikowanych

Proszę o potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (termin d 24 czerwca).

Kandydaci z obwodu, którzy złożyli zgłoszenie są przyjęci z urzędu i nie muszą potwierdzać woli.

Rodzice kandydatów skierowanych do szkoły obwodowej (czyli niezakwalifikowanych  do szkoły pozaobwodowej) powinni potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły obwodowej, chyba, że planują uczestniczyć w rekrutacji uzupełniającej.