nabór 2023

 Wirtualny spacer po oddziałach przedszkolnych

 
TERMINY REKRUTACJI

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA
odbędzie się w dniach od 20 marca do 5 kwietnia 2024r

terminy+przeprowadzenia+postępowania+rekrutacyjnego+i+postępowania+uzupełniającego+do+publicznych+przedszkoli+oraz+oddziałów+przedszkolnych+w+publicznych+szkołach+podstawowych+na+rok+szkolny+2023_2024+(Załącznik+d

Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania
Uchwala RMP ws określenia kryteriów rekrutacji
Informator dla Rodziców

WAŻNE:
wniosek
Instrukcja składania wniosku z wykorzystaniem systemu Nabor
Ukraina- instrukcja składania wniosku z wykorzystaniem systemu Nabór
Instrukcja elektronicznego składania potwierdzenia woli

KRYTERIA REKRUTACJI

KRYTERIA USTAWOWE, BRANE POD UWAGĘ PRZY PIERWSZY ETAPIE REKRUTACJI 

 1. Wielodzietność rodziny kandydata  50 pkt oświadczenie
 2. Niepełnosprawność kandydata 50 pkt
 3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 50 pkt
 4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 50 pkt
 5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 50 pkt
 6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 50 pkt oświadczenie
 7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą 50 pkt

Kryteria potwierdzone oświadczeniem rodziców/opiekunów prawnych.

KRYTERIA SAMORZĄDOWE, BRANE POD UWAGĘ PRZY DRUGIM ETAPIE REKRUTACJI

 1. Oboje rodzice/opiekunowie prawni pozostają w zatrudnieniu w ramach pracowniczego stosunku pracy, wykonują pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą – kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko –10 pkt;
 2. Rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do danego przedszkola lub zespołu szkół, w którego skład wchodzi dane przedszkole – 12 pkt;
 3. Wprowadza się preferencje za wybór przedszkola:
  1. za I preferencję – 5 pkt,
  2. za II preferencję – 4 pkt,
  3. za III preferencję – 3 pkt,
  4. za IV preferencję – 2 pkt,
  5. za V preferencję – 1 pkt;
 4. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w gminie Poznań:
  – jeden z rodziców/opiekunów prawnych – 8 pkt;
  – oboje rodzice/opiekunowie prawni – 16 pkt;
  – rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko – 16 pkt.
 5. Wykonanie u dziecka obowiązkowych szczepień zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych – 5 punktów, kryterium spełniają także dzieci, które z przyczyn medycznych nie podlegają Programowi Szczepień Ochronnych.

Ustala się, że wniosek o przyjęcie dziecka może być złożony do nie więcej niż 5 wybranych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Ustala się następujące dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów samorządowych.

Rodzice/prawni opiekunowie spełniający kryteria zobowiązani są dołączyć do wniosku stosowne dokumenty wskazane przy każdym z kryteriów. Brak dokumentów – załączników do wybranego kryterium – eliminuje przyznanie punktów przez komisję rekrutacyjną.

Lp. Kryterium samorządowe Dokument potwierdzający spełnianie kryterium:
kryterium 1. oboje rodzice/opiekunowie prawni pozostają w zatrudnieniu w ramach pracowniczego stosunku pracy, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą zaświadczenia z zakładu pracy, ze szkoły, uczelni wyższej, z urzędu miasta/gminy lub z CEIDG
kryterium 4. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w gminie Poznań:
– jeden z rodziców/opiekunów prawnych;
– oboje rodzice/opiekunowie prawni;
– rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko
kserokopia pierwszej strony zeznania podatkowego, w przypadku zeznania elektronicznego wraz z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru ze zgodnym numerem referencyjnym (UPO) lub wygenerowane z systemu OK Poznań potwierdzenie aktywnego użytkowania programu OK Poznań z widocznym imieniem, nazwiskiem oraz datą potwierdzającą aktywny status użytkownika
kryterium 5. wykonanie u dziecka obowiązkowych szczepień zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych, kryterium spełniają także dzieci, które z przyczyn medycznych nie podlegają Programowi Szczepień Ochronnych oświadczenie

Potwierdzenie woli
Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów i ich rodziców/opiekunów prawnych w procesie rekrutacji