Nabór 2024 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

 

TERMINY REKRUTACJI

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA
odbędzie się w dniach od 20 marca do 5 kwietnia 2024 roku.

Wszystkie niezbędne informacje oraz instrukcje dotyczące rekrutacji do przedszkola znajdują się na stronie systemu Nabór: https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole

Po złożeniu dokumentu w wersji elektronicznej wniosek należy wydrukować i podpisać przez oboje rodziców/opiekunów. Wniosek razem z oświadczeniami należy dostarczyć do sekretariatu w godz. 8:00 – 15:00. Instrukcja

Najczęściej zadawane pytania

Informator dla rodziców

Instrukcja dot. elektronicznego wysyłania dokumentów

 

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2024/2025:

terminy+przeprowadzenia+postępowania+rekrutacyjnego+i+postępowania+uzupełniającego+do+publicznych+przedszkoli+oraz+oddziałów+przedszkolnych+w+publicznych+szkołach+podstawowych+na+rok+szkolny+2023_2024+(Załączn (1)

Kryteria naboru na rok szkolny 2024/2025:

 1. Kryteria ustawowe – wynikają z ustawy Prawo Oświatowe:
  wielodzietność rodziny kandydata; oświadczenie
  niepełnosprawność kandydata;
  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; oświadczenie
  objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te mają jednakową wartość – 50 punktów.

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie/lub jeśli przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący (nie więcej niż 6 kryteriów, które mogą mieć różną wartość).

Uchwałą nr LXXVIII/1417/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 24 stycznia 2023 r. oraz uchwałą nr LXXIX/1439/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 21 lutego 2023 r. określono następujące kryteria samorządowe:

  KRYTERIUM LICZBA PUNKTÓW
1 oboje rodzice/opiekunowie prawni pozostają w zatrudnieniu w ramach pracowniczego stosunku pracy, wykonują pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą –kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko 10 pkt;
2 rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do danej placówki 12 pkt;
3 wprowadza się preferencje za wybór przedszkola:
za I preferencję
za II preferencję
za III preferencję
za IV preferencję
za V preferencję
5 pkt;
4 pkt;
3 pkt;
2 pkt;
1 pkt;
4 rodzice/opiekunowie prawni kandydata rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w gminie Poznań a) jeden z rodziców/opiekunów prawnych – 8 punktów,

b) oboje rodzice/opiekunowie prawni – 16 punktów,

c) rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko – 16 punktów

5 wykonanie u dziecka obowiązkowych szczepień zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych – kryterium spełniają także dzieci, które z przyczyn medycznych nie podlegają Programowi Szczepień Ochronnych oświadczenie 5 pkt;

Rodzice/prawni opiekunowie spełniający którekolwiek z kryteriów zobowiązani są dołączyć do wniosku stosowne dokumenty:

Kryterium 1: (zaświadczenia z zakładu pracy, ze szkoły, uczelni wyższej, z urzędu miasta/gminy lub z CEIDG,)

Kryterium 4: kserokopia pierwszej strony zeznania podatkowego, w przypadku zeznania elektronicznego wraz z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru lub wygenerowane z systemu OK Poznań potwierdzenie aktywnego użytkownika Programu OK Poznań z widocznym imieniem, nazwiskiem oraz datą potwierdzającą aktywny status użytkownika ze zgodnym numerem referencyjnym.

Instrukcja pobrania Potwierdzenia Aktywnego Uzytkownika Porgramu OK Poznan

Oświadczenia – wskazane przy każdym z kryteriów.

Brak dokumentów – załączników do wybranego kryterium – eliminuje przyznanie punktów przez komisję rekrutacyjną.

Potwierdzenie woli zapisu dziecka