Nabór 2022 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

 Wirtualny spacer po oddziałach przedszkolnych

 

DO POBRANIA: WNIOSEK

UCHWAŁA NR LVIII/1076/VIII/2022 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 18 stycznia 2022 r.

Informacja dla Rodziców dot. rekrutacji do przedszkoli / oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023

Informator dla Rodziców 2022

Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania dotyczące terminów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok 2022/2023

terminy_rekrutacji_do_przedszkoli_i_oddzialow_przedszkolnych_w_szkolach_podstawowych (2)

Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy składać:

KRYTERIA REKRUTACJI

KRYTERIA USTAWOWE, BRANE POD UWAGĘ PRZY PIERWSZY ETAPIE REKRUTACJI 

 1. Wielodzietność rodziny kandydata – 50 pkt oświadczenie
 2. Niepełnosprawność kandydata – 50 pkt
 3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 50 pkt
 4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 50 pkt
 5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 50 pkt
 6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 50 pkt oświadczenie
 7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą – 50 pkt

Kryteria potwierdzone oświadczeniem rodziców/opiekunów prawnych.

KRYTERIA SAMORZĄDOWE, BRANE POD UWAGĘ PRZY DRUGIM ETAPIE REKRUTACJI

 1. oboje rodzice/opiekunowie prawni pozostają w zatrudnieniu w ramach pracowniczego stosunku pracy, wykonują pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą – kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko –11 pkt;
 2. Rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do danego przedszkola lub zespołu szkół, w którego skład wchodzi dane przedszkole – 10 pkt;
 3. Wprowadza się preferencje za wybór przedszkola:
  1. za I preferencję – 5 pkt,
  2. za II preferencję – 4 pkt,
  3. za III preferencję – 3 pkt,
  4. za IV preferencję – 2 pkt,
  5. za V preferencję – 1 pkt;
 4. Wniosek dotyczy rodzeństwa jednocześnie ubiegającego się o przyjęcie do tej samej placówki – 3 pkt;
 5. Oboje rodzice/opiekunowie prawni kandydata rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w gminie Poznań – 12 pkt;
 6. Wykonanie u dziecka obowiązkowych szczepień zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych – 5 punktów, kryterium spełniają także dzieci, które z przyczyn medycznych nie podlegają Programowi Szczepień Ochronnych.

Ustala się, że wniosek o przyjęcie dziecka może być złożony do nie więcej niż 5 wybranych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Ustala się następujące dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów samorządowych.

Rodzice/prawni opiekunowie spełniający kryteria zobowiązani są dołączyć do wniosku stosowne dokumenty wskazane przy każdym z kryteriów. Brak dokumentów – załączników do wybranego kryterium – eliminuje przyznanie punktów przez komisję rekrutacyjną.

Lp. Kryterium samorządowe Dokument potwierdzający spełnianie kryterium:
kryterium 1. oboje rodzice/opiekunowie prawni pozostają w zatrudnieniu w ramach pracowniczego stosunku pracy, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą zaświadczenia z zakładu pracy, ze szkoły, uczelni wyższej, z urzędu miasta/gminy lub z CEIDG
kryterium 5. oboje rodzice/opiekunowie prawni kandydata rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w gminie Poznań kserokopia pierwszej strony zeznania podatkowego, w przypadku zeznania elektronicznego wraz z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru ze zgodnym numerem referencyjnym (UPO)
kryterium 6. wykonanie u dziecka obowiązkowych szczepień zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych, kryterium spełniają także dzieci, które z przyczyn medycznych nie podlegają Programowi Szczepień Ochronnych oświadczenie rodzica

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów i ich rodziców/opiekunów prawnych w procesie rekrutacji